đằng sau công việc ,nhất vinh luôn sắp xếp cho nhân viên được giải trí từ những hoạt động lành mạnh, tham gia cổ v...